Elérhető a 4. Kriptogám Konferencia programja

Utolsó módosítás dátuma : 2019. október 16.

Múlt héttől elérhető a 4. Kriptogám Konferencia programja a nemzetközi rendezvény honlapján, ami alább is olvasható.

4TH CONFERENCE ON CRYPTOGAMS

The conference dedicated to Professor Sándor Orbán's 70th Birthday

Conference Programme

Venue of the Conference: Eszterházy Károly University, Faculty of Sciences, "C" building, H-3300, Eger, Leányka street 6.

30 November 2017, „C" building, 121. room

8.00 – Registration

10.00–10.20 Conference Opening Ceremony

Kálmán Liptai (rector of Eszterházy Károly University)

Tamás Pócs (Professor Emeritus, Chair of the Scientific Program Committee)

Opening Plenary (Chair: Tamás Pócs)

10.20–11.00 Judit Padisák: Trait based and functional group approaches in algal ecology – Jelleg-alapú (trait-based) és funkcionális csoportosítások az algaökológiában

11.00–11.40 Edit Farkas: Recovery of acetone rinsed lichen thalli of Cladonia foliacea – Cladonia foliacea zuzmótelepek regenerálódása acetonos kezelést követően

12.00 –13.00 Lunch break

Oral presentations (Chair: Tamás Pócs)

13.00–13.20 Sándor Orbán: Taxonomy and distribution of the African non-leucobryoid Calymperaceae species – Az afrikai nem-leucobrioid Calymperaceae fajok rendszere és elterjedése

13.20–13.40 Kinga Oross, Lajos Benedek & Ferenc Pál-Fám: Macrofungi from Apuseni Mountains, Transylvania, Romania – Nagygombák az Erdélyi-szigethegységből

13.40–14.00 Géza Balázs Selmeczy, Lothar Krienitz, Peter Casper & Judit Padisák: Phytoplankton response to experimental thermocline deepening: a mesocosm experiment – A fitoplankton közösség termoklin mélyítésre adott válaszai egy mezokozmosz kísérlet során

14.00–14.20 Judit Deme, Peter Erzberger, Dániel Kovács, Kornél Baráth, István Lantos, Gábor Magos, József Nagy, Katalin Nagy, Zoltán Nagy, Csaba Németh, Péter Ódor, Beáta Papp, István Zsolt Tóth & János Csiky: Distribution and habitat preference of Buxbaumia Hedw. species in Hungary – A magyarországi Buxbaumia Hedw. fajok elterjedése és élőhelyi preferenciája

14.20–14.40 Kornél Baráth, Peter Erzberger, Judit Deme & János Csiky: Remarkable results of recent field explorations in the Kőszeg Mts – A mohaflóra terepi felmérésének jelentősebb eredményei a Kőszegi-hegységben

14.40 –15.40 Coffee break / Poster viewing

Oral presentations (Chair: Beáta Papp)

15.40–16.00 Marianna Marschall: Ecophysiology of bryophytes in the changing environment – Moha-ökofiziológia a változó környezetben

16.00–16.20 Ákos Vadas, Bence Kovács & Péter Ódor: The effect of different forest management types on the survival rate of epixylic and epiphytic bryophytes – Epifiton és epixyl mohafajok túlélésének kísérletes vizsgálata különböző erdészeti kezelések során

16.20–16.40 Ágnes Radnóti, Lajos Benedek & Ferenc Pál-Fám: Protected species of macrofungi from Mecsek and Zselic – Védett nagygombafajok a Mecsekből és a Zselicből

16.40–17.00 József Nagy & Peter Erzberger: Current results of Bryophyte Mapping of Börzsöny Mts (Hungary) – A Börzsöny hegység mohatérképezésének aktuális eredményei

17.00–17.20 Beáta Szabó, Edina Lengyel, Csilla Stenger-Kovács & Judit Padisák: Beta-diversity and structuring forces of diatom communities in small lakes of the Carpathian Basin – Kovaalga közösségek beta-diverzitása és alakító tényezői Kárpát-medencei kis tavakban

17.20– Birthday Celebration & Dinner

1 December 2017, „C" building, 121. room

Opening Plenary (Chair: Gábor Matus)

9.00–9.40 Péter Ódor: Effect of forest management on bryophyte communities – a review – Az erdőgazdálkodás hatása a mohaközösségekre – áttekintés

9.40–10.20 Krisztina Buczkó & Daniel Veres: Paleolimnological evidences for the rise and fall of a star-like planktonic diatom (Asterionella formosa) during the Anthropocene – Paleolimnológiai adatok egy csillagszerű, planktonikus kovaalga, az Asterionella formosa „tündökléséről és bukásáról" az Antropocénban

10.20–11.00 Coffee break / Poster viewing

Oral presentations (Chair: Gábor Matus)

11.00–11.20 Beáta Papp: Exploration of the Balkan bryophyte flora with a special attention to the rare and threatened species – A Balkán mohaflóra kutatásának eredményei különös tekintettel a ritka, védendő fajokra

11.20–11.40 Ferenc Pál-Fám & Lajos Benedek: Oligotrophic peat bogs as macrofungal refuges in the Eastern Carpathians – Nagygomba refúgiumok a Keleti Kárpátokban: tőzeglápok

11.40 – 12.00 Peter Erzberger, Csaba Németh, József Nagy, Kornél Baráth, János Csiky, Jan Eckstein, Attila Mesterházy, Andor Kovács & Beáta Papp: Remarkable finds of bryophytes in Hungary during the last two years (2015-2017) – Az elmúlt két év (2015-2017) magyarországi mohaflorisztikai kutatásainak jelentősebb eredményei

12.00–12.20 Csaba Németh: Biodiversity of bryophilous Pezizales (Ascomycetes) in Hungary – Briofil csészegombák Magyarországon

12.20–12.40 Rebeka Balogh, Edit Farkas, László Lőkös, Beáta Papp, Júlia Budai, Károly Antal, Tibor Novák, Gábor Matus: Mosses and lichens in dynamics of acidic sandy grasslands: specific response to grazing exclosure – Mohok és zuzmók legelelés kizárásra adott válasza savanyú homoki gyepekben

12.40–13.00 Viktor Papp & Bálint Dima: Generic concepts and taxonomic uncertainties in the family Meruliaceae (Polyporales, Basidiomycota) – Nemzetség koncepciók és taxonómiai bizonytalan-ságok a Meruliaceae családban (Polyporales, Basidiomycota)

13.00 Conference closing

13.10–14.00 Lunch break

Poster presentations

Éva Ács, Keve T. Kiss, Péter Dobosy, Mónika Duleba, Luc Ector, István Grigorszky Zsuzsa Trábert, Csaba F. Vad, Carlos E. Wetzel & Angéle Földi: Interesting diatoms from a special habitat – Egy különleges élőhely különleges kovaalgái

Lajos Balogh & László Lőkös: Vilmos Piers' lichen collection in the Savaria Museum, Szombathely – Piers Vilmos zuzmógyűjteménye a szombathelyi Savaria Múzeumban

Kornél Baráth & Peter Erzberger: The bryoflora of the Pinka Gorge – A Pinka-szurdok mohaflórája

Judit Deme, Dániel Kovács, Antun Alegro, Vedran Šegota, Dragica Purger & János Csiky: Lichenological and bryological curiosities in the Papuk Mt (Croatia) – Lichenológiai és bryológiai érdekességek a Papuk hegységben (Horvátország)

Edit Farkas, László Lőkös, Mónika Sinigla & Nóra Varga: The genus Lepraria (lichen-forming fungi) in Hungary – Lepraria zuzmófajok Magyarországon

Dániel Kovács, Gábor Matus, Mónika Sinigla & László Lőkös: Distribution of the genus Trapeliopsis Hertel & Gotth. Schneid. (lichenised Ascomycota) in Hungary – A Trapeliopsis Hertel & Gotth. Schneid. zuzmónemzetség magyarországi elterjedése

Sándor Dulai, Ákos Kereszturi, Zsófia Radnai, Réka Tarnai, Dóra Szopkó & Tamás Pócs: Effects of salt, oxidative stress and perchlorate treatments on the activity of phototrophic energy transforming system in intact cryptobiotic crusts originated from different habitats – A só, oxidáló ágensek és perklorát hatása a különböző termőhelyekről származó intakt kriptobiotikus kérgek fotoautotrof energiaátalakítására

Marianna Marschall, Péter Szűcs, Boglárka Bárdos, Mária Hilyákné Kadlott, Boglárka Tóth & Dezső Csupor: In vitro micropropagation of 4 Hungarian bryophytes as potential sources for pharmacologically active substances – Farmakológiailag aktív anyagokat tartalmazó 4 hazai mohafaj in vitro mikroszaporítása

Gábor Matus, Csongor Freytag, Balázs Adorján, Viktor Oláh,
Ilona Mészáros & László Lőkös: The second Hungarian record of Stereocaulon tomentosum Fr. – A Stereocaulon tomentosum Fr. második hazai adata

Katalin Nagy, Judit Deme & János Csiky: Distribution and habitat preference of Leucobryum Hampe species in the Mecsek Mts. (Hungary) – A Leucobryum Hampe fajok elterjedése és élőhelyi preferenciája a Mecsekben

Ferenc Pál-Fám & Sándor Keszthelyi: Utilization of diatomaceous earth in agricultral practice – Kovaföld felhasználása a mezőgazdaságban

Jovana Pantović & Marko Sabovljević: Serbian bryophyte diversity – an analyses of the national species richness by regions – Mohadiverzitás vizsgálatok Szerbiában régiónként

Beáta Papp & Erzsébet Szurdoki: Survey on the bryophyte flora of the surrounding mountains of the Káli Basin (Balaton-felvidék Region, Hungary) – A Káli-medence környéki hegyek mohaflorisztikai feltárása

Viktor Papp, András Geösel & Bálint Dima: DNA barcoding of wild Ganoderma specimens and cultivated strains in Hungary – Magyarországi Ganoderma minták és termesztésben használt izolátumok vizsgálata DNS-vonalkód segítségével

Marko Sabovljević, Erzsébet Szurdoki, Aneta Sabovljević & Beáta Papp: Back to Hungary: a story on reintroduction of a European Habitat Directive moss species, Hamatocaulis vernicosus – Visszatérés Magyarországra: egy közösségi jelentőségű mohafaj, a Hamatocaulis vernicosus visszatelepítési kísérletei

Andrea Sass-Gyarmati, Erika Pénzesné Kónya, Dávid Kapi,
Gergely Stefancsik & Fanni Kelecsényi: Bryophyte Collection of Eszterházy Károly University (EGR): the digital database of peat moss (Sphagnum) species – Az Eszterházy Károly Egyetem Herbáriuma (EGR): a tőzegmoha (Sphagnum) fajok digitális adatbázisa

Katalin Veres & Zsolt Csintalan: Life on sand dunes from lichens point of view – effect of microclimate and seasonality on activity of terricolous lichen communities – Élet a homokbuckákon a zuzmók szemszögéből – mikroklíma és szezonalitás hatása talajlakó zuzmóközösségek aktivitására

Milorad Vujičić, Ivica Dimkić, Aneta Sabovljević, Slaviša Stanković & Marko Sabovljević: Effects of selected bryophyte species extracts on microorganisms – Kiválasztott mohafajok kivonatainak hatása mikroorganizmusokra

Dominika Zsólyom & Péter Szűcs: Preliminary results of bryofloristical investigations in Balaton village (NE-Hungary) – Balaton község mohaflorisztikai vizsgálatának kezdeti eredményei


< Vissza