Osztatlan biológiatanár

Utolsó módosítás dátuma : 2020. szeptember 09.

OSZTATLAN BIOLÓGIATANÁR (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok) (általános iskolai/középiskolai)

 

Szakfelelős: dr. habil. Marschall Marianna, intézetigazgató főiskolai tanár
marschall.marianna@uni-eszterhazy.hu, Biológiai Intézet/Növénytani és Növényélettani Tanszék, Eger - D Épület, Eger, Leányka u. 6-8. Szoba: 309, +3636 520400/4152

Tanulmányi előadó: Szabó Bálint Éva, balint.eva@uni-eszterhazy.hu,
+3636 520400/4175, Személyesen elérhető ügyfélfogadási időben: EKE B-épület 28-as iroda (Egészségház utca 4.)

Biológiai Intézeti adminisztrátor: Ragó Ilona, biologia@uni-eszterhazy.hu Biológiai Intézet, Eger - D Épület, Eger, Leányka u. 6-8. Szoba: 310, +3636 520400/4154, +3636 520481

Képzési idő: 10 félév (általános iskolai biológiatanár) / 12 félév (középiskolai biológiatanár)

Képzési forma, munkarend: osztatlan tanárképzés, nappali és levelező

Teljesítendő kreditek száma: 300/360

Szakképzettség: okleveles általános iskolai/középiskolai biológiatanár
A képzés célja biológiatanárok képzése, akik széles körű szaktudományos, pedagógiai, pszichológiai és általános műveltséggel, elméleti és gyakorlati tudással, készséggel és képességgel rendelkeznek. Felkészültek a Nemzeti alaptantervben, a fejlesztési területek, nevelési célok alapján meghatározott köznevelési feladatokra és az oktatói-nevelői munka értékeinek, a közműveltségi tartalmak közvetítésére, a tudásépítésre, a kulcskompetenciák fejlesztésére és érvényesítésére. Felkészültek továbbá arra, hogy az iskolai nevelés-oktatás, köznevelési törvényben meghatározott szakaszaiban, a köznevelési rendszer intézményeiben a Nemzeti alaptanterven alapuló és jóváhagyott kerettantervek műveltségi területein, valamint az iskolarendszeren kívüli képzésben, felnőttoktatásban a szaktudományos, szakterületi felkészültségüknek megfelelő területen szakrendszerű oktatást és az intézményben pedagógiai munkát végezzenek, továbbá megszerzett tudásuk, gyakorlatuk alapján, alkotó módon, részt vegyenek oktatásfejlesztési programokban. Képesek szakterületi felkészültségük pedagógiai alkalmazására, a tanulók megismerésére, személyiségük fejlesztésére, tanórai és tanórán, iskolán kívüli munkájuk differenciált irányítására, hatékony pedagógiai módszerek, eljárások alkalmazására; rendelkeznek a neveléssel kapcsolatos pályaválasztási, gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és nevelési tanácsadási feladatok ellátásához, illetve ezek és a kultúraközvetítés intézményeivel való együttműködéshez szükséges alapismeretekkel. Érett autonóm, kialakult értékrendjükben az általános emberi, az európai és a nemzeti értékeket felvállaló, közvetíteni tudó, együttműködésre és önfejlesztésre képes, kreatív személyiségek. A mesterfokozat birtokában felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Ideális jelentkező: Elkötelezett a biológia, annak tanítása iránt. Elkötelezett az igényes tanári munkára, a folyamatos önművelésre. Részt vesz a biológia fejlesztési, innovációs tevékenységében. Fontosnak tartja a biológián belüli szakmai együttműködést. Tisztában van a biológia etikai kérdéseivel.
A végzett biológiatanároknak a köznevelésben, a közigazgatás biológiával kapcsolatos területein, továbbá a biológiával, mezőgazdasággal kapcsolatos piaci területeken is lehetőségük van elhelyezkedni.

Nyelvi követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szövetsége (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Felvételi követelmények: pályaalkalmassági (Alk) és biológia és fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

Biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok) lehetséges szakpárjai: kémiatanár, földrajztanár, testnevelő tanár, fizikatanár, természetismeret-környezettan tanár, matematikatanár, informatikatanár, történelemtanár és állampolgári ismeretek, etikatanár

Mintatantervek:
Osztatlan biológia tanárképzés (teljes idejű)

Osztatlan általános iskolai biológiatanár (4+1) nappali T-BIO-O-N-E-2019
Osztatlan általános iskolai biológiatanár (4+1) levelező T-BIO-O-L-E-2019
Osztatlan középiskolai biológiatanár (5+1) nappali T-BIOK-O-N-E-2019
Osztatlan középiskolai biológiatanár (5+1) levelező T-BIOK-O-L-E-2019

Szakdolgozati témák:
http://biologia.uni-eger.hu/hu/biologia/hallgatoknak/szakdolgozati-temak

Portfólió:
Portfólió követelmények 2020

Szakmai zárószigorlat témakörei:
Szakmai zárószigorlat témakörei 2020

Tanári Záróvizsga Pedagógiai-Pszichológiai témakörei (A): Záróvizsga témakörök

Tanári Záróvizsga szakmódszertani témakörei (B): Szakmódszertani témakörök

Záróvizsga szabályzat: Záróvizsga szabályzat


< Vissza