Biológia osztatlan tanárszak záróvizsga témák 2018

Utolsó módosítás dátuma : 2018. március 28.

Alább olvashatóak a Biológia osztatlan tanárszak jelenleg aktuális záróvizsga szakmódszertani témakörei (2018).

1. A biológiatanítás történeti áttekintése. A biológiatanítás módszertanának tárgya, feladatai és kapcsolata a tudományokkal.
2. A biológiatanítás tartalmi szabályozása, dokumentumai, szintjei. (NAT, Kerettanterv, Pedagógiai Program)
3. A biológia tantárgy ismeretanyagának tanítása, egyéni tervezési szintje és dokumentumai. Tanmenet, tematikus terv, óratervezet, óravázlat.
4. A természettudományos kompetencia fejlesztése. A biológia tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal, műveltségterületekkel, a biológia integrált szemléletű oktatása.
5. Az oktatási folyamat alapegysége, a tanóra és típusai. A tanítási óra felépítése és értékelése.
6. Az oktatás munkaformái és módszerei a biológia tantárgy oktatásában, a módszerválasztás kritériumai.
7. A hagyományos és az innovatív tanulási környezet. A tankönyvek, munkafüzetek és IKT eszközök alkalmazása a biológia órákon.
8. Szemléltetés, mint oktatási módszer alkalmazása a biológia tantárgy oktatásában. A mikroszkópos szemléltetés módszertana.
9. Az érdeklődés felkeltése és fenntartása a motiválás célja, módszerei (pl. szemléltetőeszközök, szerepjáték, vita) a biológia tantárgy tanítása során.
10. Osztályok közötti és az osztályokon belüli differenciálás (csoportok, tanulók között). A tanulók közötti együttműködést fejlesztő módszerek (pl. csoportmunka, kooperatív tanutálás) alkalmazása biológiaórán.
11. Projektmódszer alkalmazása és eredményessége a biológia órán. Oktatási, nevelési célok a módszer alkalmazása során.
12. A rendszertani ismeretek oktatása, célja. A fajismeret bővítése, növényfelismerés, növényhatározás, állatfelismerés és -határozás a biológiaórákon és a természetben
13. Kísérletek a biológia ismeretanyagának tanítása során. A kutató módszer alkalmazása a biológia tanításában. A laboratóriumi munkaszabályok, balesetvédelmi oktatás.
14. Ismeretek, fogalmak tanításának lépései, elvei. A tartós elsajátítás elve. Az ismeretek rögzítésének, megszilárdításának módszerei.
15. A biológia tantárgy szerepe a tanulók környezettudatos magatartásának kialakításában. Környezeti nevelés fogalma, megvalósítása a biológia órákon és a tanórákon kívül.
16. Az erdei iskolák, természettudományos táborok, üzemlátogatások és egyéb formák, mint a biológia tárgyhoz kapcsolható pályaorientációs és kompetencia fejlesztési lehetőségek. Ezen tanórán kívüli foglalkozások tematikus szervezése, szükséges tanári kompetenciák.
17. A biológia tantárgy témakörei a tanulók egészségtudatos magatartásának kialakításában. Az egésznevelés fogalma, célja, színterei, módszerei.
18. Kompetenciák fejlesztésének lehetőségei a biológia tantárgy keretében. Tehetséggondozás biológia órákon és tanórákon kívül.
19. Ellenőrzés, értékelés a biológia tantárgy keretében (módszerek, eszközök). A feladatlap mint munkaeszköz.
20. A biológia tantárgyhoz kapcsolódó kimeneti szabályozás, a kétszintű biológia érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményei.


< Vissza